Page Top
   
   
   
   
No.Cultivar NameHostas with Similar Sounding Names
1 'Zager's White Edge'(GENETIC BACKGROUND) 'Fortunei' ++(DUPLICATE/INCORRECT.NAME) 'White Edge' ++(SIMILAR.NAME) 'Aspen Gold White Edge', 'Little White Edge', 'Richland White Edge', 'White Edger'
2 'Zeus' (Unknown)(SAME.NAME) 'Zeus' (Vandkinderen) ++(SIMILAR.NAME) 'Hirao Zeus', 'Zeus' Fury' ++(INFO.SOURCE: Hosta Library)
3 'Zeus Fury'(GENETIC BACKGROUND) 'Aden No. 270', 'Aden No. 275', 'Fortunei', 'Fortunei Robusta', 'Neat Splash', Hosta sieboldii, 'Yellow Splash' ++(SIMILAR.NAME) 'Hirao Zeus', 'Zeus'
4 'Zitronenfalter'(SIMILAR.NAME) 'Lemon Butterfly' ++(SIMILAR.HOSTAS) 'Golden Scepter'
5 'Zodiac'(GENETIC BACKGROUND) 'Flamboyant', 'Fortunei', 'Fortunei Hyacinthina', 'Gold Standard', 'Richland Gold' ++(SIMILAR.NAME) 'Abiqua Zodiac' ++(SIMILAR.HOSTAS) 'Academy Fire', 'Kiwi Cream Edge', 'Paradise Standard'

Copyright© 2000 -