Hosta  'Dorothy’s Wedding Band'

 
 

 
 
Copyright© 2000 -