Hosta pulchella 'Kinbuchi'

 
 

 
 
 
Copyright© 2000 -