Hosta rectifolia
'Shiro Sukurin'
 


 

   

 
Copyrightę 2000 -