Hosta 'Tonoka Tachi Gibōshi'
 

This is an incorrect or outdated name for H. rectifolia pruinosa.

 
Copyrightę 2000 -