Hosta 'Tsugaru Komachi Fukurin'
 

This is an incorrect or outdated name for H. 'Fukurin Tsugaru Komachi'.

 
Copyrightę 2000 -