Hosta 'Urajiro Hyuga Gibōshi'
 

This is an incorrect or outdated name for H. kikutii leuconata.

 
Copyrightę 2000 -