Hosta 'White Border'
 

According to The Hostapedia by Mark Zilis (2009), "...it is the same as H. rohdeifolia.
 


Copyrightę 2000 -