PAGE TOP
 
No.Hybrid HostasPod Parentx Pollen ParentSourceRegistered
1 'Bi Yu Jin Guang''Shen Qi Shi Jie''Tan Xian'Liu, Zhiyang.2020
2 'Coldness No.5''Coldness No.1'UnknownLiu, Zhiyang.2021


Copyright© 2000 -