PAGE TOP
 

No.Hybrid HostasOriginPod Parentx Pollen ParentSourceRegistered
1 'Bushuu Nishiki'Unknown - -Tanaka, Katsuyoshi--NR--
2 'Haru-no-Yuki'Unknown - -Tanaka, Katsuyoshi--NR--
3 'Heisei no Akari'Unknown - -Tanaka, Katsuyoshi--NR--
4 'Kichou'Unknown - -Tanaka, Katsuyoshi--NR--
5 'Nasu Nishiki'Unknown - -Tanaka, Katsuyoshi--NR--


Copyright© 2000 -