H. kikutii 'Aureomarginata'
 

According to The Hostapedia by Mark Zilis (2009), "H. kikutii 'Aureomarginata' = H. kikutii 'Kifukurin Hyuga'."

 

 
Copyrightę 2000 -