H. montana
'Chirifu Tochigi'
 

According to The Hostapedia by Mark Zilis (2009), "H. montana 'Chirifu Tochigi' = H. montana 'Chirifu Oba'."

 
Copyrightę 2000 -